پیام مدیرعامل

منتشر شده در Uncategorised

به نام خدا
تاريخچه و معرفي صندوق هاي تعاون روستايي ايرانيان
انديشه تأسيس نهادهايي تحت عنوان «صندوق تعاون روستايي » در قصبات به مركزيت دهستان ، دهستان ها به مركزيت بخش ، بخش ها به مركزيت شهرستان ، شهرستان ها به مركزيت استان و بالمآل استان ها به مركزيت كشور ، بدواً در اواخر سال 1319 شمسي پديدار گرديد. پيش از آن كشاورزان و نيز خرده مالكان منابع مالي مورد نياز خود را از طريق بانك كشاورزي تأمين مي نمودند اما مواجهه با مشكلات متعددي نظير : عدم امكان معرفي وثيقه ملكي بلامانع ، تشريفات طولاني براي دريافت وام ، پراكندگي روستاها و بعد مسافت آن ها از مراكز بانكي و... ، مانع از آن بود كه اين جامعه عظيم به سهولت بتوانند از منابع بانك ها بهره گيرند. از اين رو در راستاي رفع موانع مذكور با اقتباس از روش معمول در كشور فرانسه ، طرح ايجاد تدريجي صندوق هاي تعاون روستايي در مراكز مزبور شكل گرفت تا كشاورزان مقيم روستاها بتوانند بدون نياز به وثيقه ملكي و صرفاً به اعتبار محصولات كشاورزي يا تضمين شخصي ، به منظور تأمين مصارف جاري خود با بهره اي اندك از صندوق هاي يادشده وام دريافت و در هنگام برداشت محصول بازپرداخت نمايند. لذا پس از طي مراحل قانوني و تصويب اساسنامه ، اولين صندوق تعاون روستايي در تاريخ 17/2/1320 در «دماوند» و صندوق بعدي در تاريخ 20/5/1320 در «نجف آباد» تشكيل شد و مقدمات تأسيس صندوق در «ساوه» نيز فراهم گرديد كه به لحاظ اشغال كشور در شهريور 1320 و به تبع آن برهم خوردن نظام اقتصادي و مالي كشور ، برنامه تأسيس صندوق ها براي مدتي متوقف گرديد.
با پيدايش آرامش نسبي در اوضاع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي كشور در سال 1325 ، سيل تقاضاي كشاورزان براي اخذ وام به سوي بانك ها سرازير گرديد كه باتوجه به شرايط زمان و عدم توان دولت براي تأمين منابع مالي مورد نياز ، به هيچ عنوان قابل اجابت نبود ، لذا وزارت كشاورزي وقت به منظور رفع اين معضل طرح تشكيل «صندوق هاي تعاون روستايي» را در 17 ماده و 2تبصره با هدف كمك به كشاورزان و خرده مالكين در هر دهستان يا بخش در جلسه مورخ 11/3/1325 هيئت وزيران به تصويب رسانيد كه از جمله اهداف مهم تصويبنامه مذكور ، دادن وام به روستائيان ، دفاع از دهقانان و حفظ منافع و حقوق آنان ، بيمه هاي اجتماعي در مقابل آفات طبيعي و نيز آفات عمومي دامي ، نباتي و غيره و مهم تر از همه تأسيس شركت هاي تعاوني روستايي جهت فروش و نگهداري محصولات كشاورزي و جلوگيري از سلف خري ، سلف فروشي و حذف واسطه ها در معامله ها و تهيه مايحتاج كشاورزان به قيمت مناسب بود.
با گذشت ايام و تغيير شرايط زماني ، اهداف طرح رنگ فراموشي به خود گرفت ، ليكن در سال 1330 با اعلام آگهي ثبتي ، اين صندوق در «رفسنجان» به نام «صندوق تعاون روستايي» تأسيس و در واقع احيا گرديد. در سال 1386 بدليل توسعه فعاليت و با اتكا به تبصره يك ماده يك قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي سال 1383 ، مركزيت صندوق از رفسنجان به كرمان انتقال يافت. اين حركت مورد استقبال و تأييد كشاورزان قرار گرفت به نحوي كه افزايش سهم تعاوني ها در بازار پولي كشور از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت انجام فعاليت هاي مالي و پولي و بانك هاي تعاوني به 15درصد ، در قانون برنامه پنجم توسعه كشور مورد تصويب واقع و موجب توسعه و تقويت صندوق هاي تعاون و واحدهاي اعتباري روستايي شد و به موجب ماده 217 قانون مزبور مقرر شد در پايان برنامه تعداد شعب صندوق با افزايش 1605 واحد به 2905 واحد نائل آيد. در سال 1388 با مساعدت سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و گذر از مراحل بسيار و طي يك فرايند مشقت بار و توانفرسا ، در راستاي احياي صندوق هاي تعاون روستايي ، تمهيدات لازم اتخاذ و تلاش هاي مقتضي معمول گرديد و به دنبال آن ، مركزيت صندوق به تهران منتقل و اينك تحت عنوان «شركت تعاوني صندوق تعاون روستايي ايرانيان» ، در راستاي گسترش شبكه صندوق با هدف ياري رساني به روستاييان و كشاورزان و تأمين منابع مورد نياز آنان ، فعاليت خود را افزوده است .
حوزه فعاليت
صندوق براساس تصميم اعضاي هيئت مديره ، به 6 منطقه تقسيم بندي گرديده كه هركدام توسط يك مدير منطقه كه توسط هيئت اجرايي منصوب ميشود ، اداره شده و جزئيات آن ذيلاً عنوان مي گردد:
منطقه (1) شامل استان هاي : آ.شرقي ، آ.غربي ، اردبيل ، گيلان ، كردستان ، زنجان
منطقه (2) شامل استان هاي : خراسان رضوي ، خ. شمالي، خ. جنوبي ، گرگان، مازندران
منطقه (3) شامل استان هاي: فارس ، خوزستان، كهكيلويه و بويراحمد، بوشهر
منطقه (4) شامل استان هاي : اصفهان ، لرستان ، ايلام ، كرمانشاه، مركزي، همدان
منطقه (5) شامل استان هاي : قزوين ، تهران، سمنان ، البرز و قم
منطقه (6) شامل استان هاي : كرمان (خاستگاه اوليه صندوق) ، هرمزگان، سيستان و يزد
توسعه شعب
صندوق تعاون روستايي ايرانيان قبل از انتقال مركزيت به تهران در استان كرمان داراي 15 شعبه فعال بوده ليكن پس از آن زمان تاكنون در راستاي اهداف و مأموريت خود ، نسبت به ايجاد و راه اندازي شعبه در اقصي نقاط كشور اقدام نموده است كه در حال حاضر تعداد شعب فعال بالغ بر يكصد شعبه مي باشد.
اميد آن ميرورد كه به ياري خداوند متعال صندوق تعاون روستايي ايرانيان با گسترش فعاليت و بهبود عملكرد خود و با تأسي از اهداف تعيين شده در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور و به ويژه اتكا به رهنمودها و نظارت عاليه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و همياري شركت هاي تعاوني روستايي سراسر كشور ، خدمات جامعي را در حوزه بانكداري به تمامي كشاورزان و روستاييان ارائه داده و نيازهاي مالي آنان را تأمين نمايد.

شعب ما