ساختار هیئت مدیره

منتشر شده در Uncategorised

ساختار هیئت مدیره

ساختار هیئت مدیره صندوق تعاونی ایرانیان

 

سوابق اجرائي نمايندگان حقيقي اعضاي حقوقي هيئت مديره :

1 -آقاي مهندس حسين حسن آبادي

در سال 1361 به عنوان كارشناس به استخدام بانك درآمده و سپس در سمت هاي : كارشناس سرپرستی بیمه استان ،

معاون فني استان هاي قزوين و تهران و معاون اداره كل اعتبارات بانك كشاورزي ايران و مديريت استان خراسان شمالي

همچنين به مدت 20 سال به عنوان مدرس بانكداري اسلامی در بانك كشاورزي تدريس نموده اند

2 -آقاي سعيد صالحيان

در سال 1363 به عنوان كاربر بانكي به استخدام بانك ملي ايران درآمده و از سال 1370 به سمت كارشناس بانک در ادارات ستادي

اداره نظارت بر تسهیلات و امور شركت ها، اداره كل سرمايه گذاري مشغول به کار بوده و از ابتداي سال 1387 به عنوان

معاون اداره كل سرمايه گذاري و متعاقباً از شهريور سال 1388به سمت رياست اداره كل بررسي طرح ها بانك ملي ايران اشتغال داشته

و در پايان سال 1390 بازنشسته گرديده. ضمناً در مدت خدمت به نمايندگي از بانك به عنوان عضو هيئت مديره شركت هاي تحت پوشش

بانک ملی ایران در شرکت های سيمان بنويد و جهان فيض نيز اشتغال داشته اند.

3 -آقاي مهندس سيد محمود طباطبايي
به عنوان كارشناس به استخدام بانك كشاورزي درآمده و از سال 1365 به سمت رياست شعبه و معاون استان و
از سال 1377 به سمت مدير استانهاي هرمزگان ، خوزستان و فارس خدمت نموده اند.

4 -آقاي حسنعلي طبرسا

در سال 1370 به عنوان حسابدار شركت تعاوني روستايي رازي به استخدام در امده و در سال 1380 به عنوان

مديرعامل شركت فوق الذكر منصوب گرديده اند. در سال 1386 به عنوان مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاونی

روستايي شهرستان گرگان انتخاب شده و همزمان در اتحاديه تعاوني روستايي استان گلستان نيز به عنوان عضو

هيئت مديره اشتغال داشته اند. و در سال 90 به عنوان مديرعامل اتحاديه تعاوني روستايي استان منصوب گرديده

و تاكنون مشغول به خدمت مي باشند.

5 -آقاي حسين پور ميرزايي

به عنوان متصدي امور بانكي وارد بانك رفاه شده

و به ترتيب در سمت هاي: معاون شعبه ، رئيس دایره و رئیس

شعبه فعاليت داشته اند و در سمت رئيس اداره امور شعب بازنشسته شده اند.

شعب ما