تاريخچه تشكيل صندوق هاي تعاون روستايي

منتشر شده در Uncategorised

انديشه تأسيس نهادهايي تحت عنوان «صندوق تعاون روستايي » و همچنين تأسيس اولين صندوق تعاون روستايي در تاريخ 17/2/1320 در «دماوند» و صندوق بعدي در تاريخ 20/5/1320 در «نجف آباد» صورت گرفت و مقدمات تأسيس صندوق در «ساوه» نيز فراهم گرديد كه به لحاظ اشغال كشور در شهريور 1320 و به تبع آن برهم خوردن نظام اقتصادي و مالي كشور ، برنامه تأسيس صندوق ها براي مدتي متوقف گرديد.  با پيدايش آرامش نسبي در اوضاع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي كشور در سال 1325 و با درنظر گرفتن نيازجامعه روستايي مراتب تشكيل صندوق هاي تعاوني از سوي هيئت وزيران وقت در جلسه مورخ 11 خرداد 1325 بنابر پيشنهاد وزارت كشاورزي به منظور بهبود حال كشاورزان ، روستائيان و خرده مالكين در 17 ماده و 2 تبصره مورد تصويب قرار گرفت. با گذشت ايام و تغيير شرايط زماني ، اهداف طرح رنگ فراموشي به خود گرفت ، ليكن در سال 1330 با اعلام آگهي ثبتي، اين صندوق در «رفسنجان» به نام «صندوق تعاون روستايي» تأسيس و در واقع احيا گرديد.

صندوق تعاون روستایی ایرانیان

در سال 1386 بدليل توسعه فعاليت و با اتكا به تبصره يك ماده يك قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي سال 1383 ، مركزيت صندوق از رفسنجان به كرمان انتقال يافت.  اين حركت مورد استقبال و تأييد كشاورزان قرار گرفت به نحوي كه افزايش سهم تعاوني ها در بازار پولي كشور از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت انجام فعاليت هاي مالي و پولي و بانك هاي تعاوني به 15درصد ، در قانون برنامه پنجم توسعه كشور مورد تصويب واقع و موجب توسعه و تقويت صندوق هاي تعاون و واحدهاي اعتباري روستايي شد و به موجب ماده 217 قانون مزبور مقرر شد در پايان برنامه تعداد شعب صندوق با ادغام واحدهاي اعتباري به 1605 واحد نائل آيد.

در سال 1388 با مساعدت سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و گذر از مراحل بسيار و طي يك فرايند مشقت بار و توانفرسا ، در راستاي احياي صندوق هاي تعاون روستايي ، تمهيدات لازم اتخاذ و تلاش هاي مقتضي معمول گرديد و به دنبال آن ، مركزيت صندوق به تهران منتقل و اينك تحت عنوان «صندوق تعاون روستايي ايرانيان» ، در راستاي گسترش شبكه صندوق با هدف ياري رساني به روستاييان و كشاورزان و تأمين منابع مورد نياز آنان ، خدمات خود را با 84 شعبه در سطح كشور ارائه و با اين نگاه كه هر واحد اعتباري به يك شعبه صندوق تبديل شود در مسير تحقق عملي اهداف برنامه پنجم توسعه در اين زمينه ، دست ياري به دولت يازدهم داده است.

اميد است با تحقق اين هدف و تبديل واحدهاي اعتباري به شعب صندوق، شعب فعال صندوق در آينده نزديك از مرز 1000 شعبه فراتر رود.

 

شعب ما